STILLLIFE  STILLLIFE  STILLLIFE

截圖-2021-07-28-上午1.15.06
截圖-2021-07-28-上午1.15.12
截圖-2021-07-28-上午1.16.55
截圖-2021-03-15-上午7.14.55
截圖-2021-03-15-上午7.15.07
截圖-2021-03-15-上午7.15.28
1906_IHaveSomeBreads0588
1906_IHaveSomeBreads0591
截圖-2020-12-02-下午1.05.59
截圖-2020-12-02-下午1.06.23
1_工作區域-1-複本
1912_光練習2257
1809_靜物_花3018-1
截圖-2020-12-02-下午12.10.39
截圖-2020-12-02-上午2.57.58
截圖-2020-12-02-上午2.58.09
截圖-2020-12-02-下午12.13.09
截圖-2020-12-02-上午2.58.19
截圖-2020-12-02-上午2.58.30
截圖-2020-12-02-下午12.12.23
截圖-2020-12-02-下午12.12.31
截圖-2020-12-02-上午1.17.58
3_工作區域-1-複本